Kontakt

Adres

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy
Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)
ul. Chełmska 21, 02-797 Warszawa


Uwaga! Adres Sztabu / adres do korespondencji, jest inny.
Prosimy w tym celu o kontakt na sektetariat@tpu.org.pl

Infolinia

Kontakt


Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Chełmska 21, 00-724, Warszawa

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000190607
Regon: 015732786
NIP: 525-23-02-766

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
POLAND

PLN: 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923

EURO: IBAN PL79 1090 1014 0000 0001 4980 5020

USD: IBAN PL40 1090 1014 0000 0001
4980 5043