Infolinia:

+48 605 911 001

Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy” z siedzibą w Warszawie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1

Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy”, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

&2

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

&3

Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa, a jego terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

&4 Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

&5

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Towarzystwa i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

&6

Towarzystwo może posługiwać się: 1) skrótem swojej nazwy,

znakiem graficznym,

w kontaktach zagranicznych tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.

&7

Do realizacji swych statutowych celów Towarzystwo może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział Il

Cele i sposoby ich realizacji

&8

Celami Towarzystwa są:

działanie na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich;

działanie na rzecz rozwoju współpracy między Polakami a Ukraińcami, w szczególności współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, technicznej, sportowej czy turystycznej;

zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa ukraińskiego, w tym historią, sztuką, kulturą i problematyką społeczno-gospodarczą Ukrainy;

sprawowanie patronatu nad działalnością osób prowadzących prace badawcze w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich oraz upowszechnianie ich osiągnięć;

współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich;

organizowanie, inicjowanie, koordynacja, nadzór, pozyskiwanie oraz świadczenie pomocy humanitarnej, materialnej oraz niematerialnej dla obywateli Ukrainy, jak również dla osób fizycznych, osób prawnych i instytucji znajdujących się na terytorium Ukrainy.

&9

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych;

współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, w kraju i za granicą;

prowadzenie prac badawczych;

działalność wydawniczą;

organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Towarzystwa;

doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Towarzystwa;

współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa;

prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami publicznymi oraz prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjno oświatowymi, placówkami kulturalnymi oraz placówkami opieki zdrowotnej;

realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu oraz z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi współpracującymi w realizacji celów statutowych Towarzystwa; 11) pozyskiwanie, zarządzanie oraz rozdysponowywanie środków pieniężnych, środków materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Towarzystwo w ramach realizacji celów statutowych;

organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, materialnych i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami statutowymi Towarzystwa;

wspieranie osób fizycznych oraz osób prawnych z branży artystycznej, kulturalnej, teatralnej oraz filmowej;

promocję, organizowanie oraz prowadzenie zbiórek, w tym zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;

promocję oraz organizację wolontariatu;

inne działania sprzyjające rozwojowi oraz realizacji statutowych celów Towarzystwa.

&10

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

&11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających, 3) honorowych.

&12

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, popierający cele Towarzystwa deklarujący swoje członkostwo.

&13

Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Towarzystwa.

&14

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

&15

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana udzielaniem pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Towarzystwa. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwa.

Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.

&16

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio do przyjmowania członków honorowych, z tym, że członek honorowy nie ma obowiązku składania pisemnej deklaracji.

&17

Skreślenie z listy członków następuje:

1) przez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu, 2) przez wykluczenie przez Zarząd:

za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Towarzystwa,

jeżeli członek popełni czyn dyskwalifikujący go jako członka Towarzystwa lub godzący w dobre imię Towarzystwa,

jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 12 miesięcy pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa,

na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa z przyczyn określonych w ppkt a) i b),

3) na skutek śmierci lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego.

Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów.

Członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

&18

Każdy członek zwyczajny ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz do związków i organizacji, których Towarzystwo jest członkiem,

zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa,

uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo, 4) korzystać z usług i urządzeń Towarzystwa.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust. 1, z wyłączeniem pkt 1.

&19

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 2) czynnego popierania celów Towarzystwa i brania udziału w wypełnianiu jego zadań, 3) godnego reprezentowania Towarzystwa.

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

&20

Władzami Towarzystwa są:

Walne Zgromadzenie Członków, 2) Zarząd,

3) Rada Stowarzyszenia.

&21

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

&22

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

Walne Zgromadzenie może być zwołane na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Rady Stowarzyszenia.

Zarząd jest zobowiązany także zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków Towarzystwa, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym w ust. 1-3 nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia bądź powzięcia takiej decyzji, powiadamiając wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, o jego terminie, miejscu i propozycjach obrad.

&23

W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg określony w ust. 1, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia.

&24

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

&25

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie 1/5 zebranych, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.

&26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie planów i programów działalności oraz rocznego budżetu Towarzystwa, 2) ocena działalności Towarzystwa,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Rady Stowarzyszenia,

udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia,

ustalenie liczby, wybór i odwołanie członków Zarządu,

wybór i odwołanie członków Rady Stowarzyszenia,

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Towarzystwa,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Towarzystwa,

rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,

uchwalanie zmian statutu,

uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,

uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu,

uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Stowarzyszenia, 14) ustalanie wysokości składek członkowskich,

15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

&27

Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż po siedmiu dniach, ww. wymóg obecności nie obowiązuje.

&28

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Prezes, co najmniej jeden Wiceprezes i Skarbnik.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes co najmniej cztery razy w roku.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

&29

Do kompetencji Zarządu należy:

realizacja celów statutowych,

przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,

kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Towarzystwa,

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych, 6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.

&30

Zarząd reprezentuje Towarzystwo wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa do kwoty 25 000 zł i przy dokumentach niefinansowych wystarczająca jest reprezentacja pojedyncza — Prezesa lub Wiceprezesa. Powyżej kwoty 25 000 zł niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie: Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub Prezesa i Skarbnika.

Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się w ten sposób, że pod nazwą Towarzystwa osoby uprawnione zamieszczają swoje podpisy.

Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

&31

W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 7 członków. Liczba członków Rady Stowarzyszenia musi być nieparzysta.

Członkowie Rady Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków.

&32

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

kontrola bieżącej pracy Towarzystwa, a w szczególności:

kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,

kontrola księgowości Towarzystwa,

badanie rocznych sprawozdań finansowych,

zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,

występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

&33

Rada Stowarzyszenia dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego.

Podział czynności pomiędzy członków Rady Stowarzyszenia, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

&34

Kadencja Zarządu i Rady Stowarzyszenia trwa 4 lata. Mandaty członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania.

&35

W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w 520 pkt 2 i pkt 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

&36

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Towarzystwo w czasie jego działalności.

&37

Dochody Towarzystwa pochodzą z następujących źródeł:

składek członkowskich,

darowizn,

spadków,

zapisów,

majątku Towarzystwa,

ofiarności publicznej,

dotacji,

dotacji z Unii Europejskiej,

z działalności gospodarczej.

Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

&38

Dochody Towarzystwa przeznacza się na finansowanie realizacji celów statutowych.

Dochody z darowizn i spadków mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe Towarzystwa, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.

Towarzystwo nie może podejmować działań polegających na:

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jego majątkiem w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywaniu majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Towarzystwa.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych;

17.12.Z Produkcja papieru i tektury;

17.2 IZ Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury; 4) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;

32.40.Z Produkcja gier i zabawek;

58 Działalność wydawnicza;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  komputerowych;

63 Działalność usługowa w zakresie informacji;

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;

46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;

46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 27) 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami;

82.3 Działalność związana z organizacją towarów, wystaw i kongresów;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.6 Działalność wspomagająca edukację;

92.00 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany; 36) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, podejmowana będzie przez Towarzystwo dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

&39

Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania.

O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Towarzystwa.

&40 

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków.

O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rozwiązanie może nastąpić również w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

&41

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

&42

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.