Infolinia:

+48 605 911 001

Ula Kisiel-Pańko

Jest muzykiem, pianistką, kompozytorem, reżyserem filmowym, instruktorem latania dronami, współprowadzi zajęcia teatralne na wyższej uczelni Collegium Civitas w Warszawie. Nagrywa i montuje filmy, spoty, prowadzi indywidualne warsztaty autorskie. Pracuje od lat z ludźmi, w tym z dziećmi i młodzieżą. Praktyka zen pomaga jej dostrzec sens istnienia na tym dziwnym świecie.

Do teamu TPU dołączyła 5 marca 2022 roku, w momencie przeprowadzki do Warszawy. Wydarzenia 24 lutego 2022 roku, zmieniły jej życie, plany dotyczące pracy. Na pierwszym miejscu stanęła potrzeba niesienia pomocy obywatelom Ukrainy. Do działania w TPU zainspirowała ją Agnieszka Korytkowska, wspaniała reżyserka teatralna oraz filmowa, bardzo zaangażowana w liczne działania Organizacji TPU.

Ula zajęła się w TPU wszystkim, co trzeba było natychmiast ogarnąć – począwszy od grafik, filmików, treści na FB, robienia zakupów humanitarnych, pakowania konwojów, poprzez koordynację wszystkich możliwych działań po pozyskiwanie sponsorów i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

Aktualnie w TPU jest dyrektorem kreatywnym i buduje zespół ludzi, robi zdjęcia, filmy, dokumentację wydarzeń. Nawiązała i utrzymuje kontakty z Partnerami/Fundacjami m.in. z Korei Południowej, Holandii, USA.  Bierze udział w organizacji wydarzeń i koordynuje wewnętrzny przepływ działań oraz informacji. Ponieważ ma dar wynajdywania ciekawych i kompetentnych ludzi do działań, zyskała sobie miano człowieka od HR- czyli jak w przypadku reżysera – trochę od wszystkiego i niczego 😉

Ula obecnie realizuje Projekt filmu dokumentalno – podróżniczego o dalszych losach ukraińskich rodzin, które poszukują drugiego domu w państwach Europy pt. „#UndertheWingsOfEurope”  tutaj więcej na ten temat:

#UndertheWingsOfEurope

*****************************

She is a musician, pianist, composer, film director, drone flying instructor, and co-teaches theatre classes at Collegium Civitas university in Warsaw. She records and edits films, spots and conducts individual author workshops. She has been working with people for years, including children and young people. Zen practice helps her to see the meaning of existence in this strange world.

She joined the TPU team on 5 March 2022, when she moved to Warsaw. The events of 24 February 2022, changed her life, her plans for her work. The need to help Ukrainian citizens came first. She was inspired to become active in the TPU by Agnieszka Korytkowska, a great theatre and film director, who is very involved in many activities of the TPU Organisation.

At the TPU, Ula took care of everything that needed to be taken care of immediately – from graphics, videos, content on FB, making humanitarian purchases, coordinating all possible activities to acquiring sponsors and establishing international contacts.

Currently at TPU, she is the creative director and is building a team of people dedicated to the Foundation’s image. She takes photos, films and documents events. She has established and maintains contacts with Partners/Foundations from South Korea, the Netherlands, the USA, among others. She participates in the organisation of events and coordinates the internal flow of activities and information. Because she has a gift for finding interesting and competent people to work with, she has become known as the HR person – or, as in the case of a director, a bit of everything and nothing 😉

Ula is currently working on a documentary and travel film project about the further fate of Ukrainian families who are looking for a second home in European countries entitled. „#UndertheWingsOfEurope” here more about it:

#UndertheWingsOfEurope