Infolinia:

+48 605 911 001

Pomóż nam pomagać

Dziękujemy za datki. Mnożymy wspólnie dobro!

Możesz nas wesprzeć dowolną lub wybraną wpłatą na znanych portalach pomocowych:

Możesz również wpłacić datek bezpośrednio na konto naszej organizacji z dopiskiem pomoc humanitarna

PLN: 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923

EURO: IBAN PL79 1090 1014 0000 0001 4980 5020

USD: IBAN PL40 1090 1014 0000 0001 4980 5043

Santander Bank Polska S.A.

ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

POLAND

Dziękujemy ! Dobro wraca!

Regulamin Zbiórki Publicznej

Organizowanej przez Towarzystwo   „Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy” w terminie od 28/09/2022 do 31.03.2023 r.

§ 1. Organizator zbiórki publicznej

 1. Organizatorem zbiórki publicznej jest Towarzystwo  „Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy”

 2. Zbiórka publiczna jest organizowana w terminie od 28/09/2022 do 31.03.2023 roku na terenie całej Polski .

 3. Zbiórka publiczna jest organizowana zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.756, z późn. zm.) i została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem  2020/370/OR.

§ 2. Cel zbiórki publicznej i sposób jej przeprowadzenia

 1. Celem zbiórki publicznej jest pozyskanie środków przez Towarzystwo  i ich przeznaczenie dla podopiecznych Towarzystwа domów dziecka .

Każda puszka kwestarska zostanie odpowiednio oznaczona, zabezpieczona i zaplombowana banderolą z indywidualnym numerem. Nie ma możliwości pozostawienia puszki kwestarskiej u osób trzecich, nie posiadających identyfikatora wydanego przez  „Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy”

Towarzystwo wyznacza Koordynatora ds. Zbiórki, zwanego dalej Koordynatorem, który wybiera oraz odpowiada za działania Komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy uzbieranych w czasie zbiórki publicznej w czasie jej trwania. Komisja musi składać się z co najmniej 2 (dwóch) osób ze sobą niespokrewnionych.

Członkiem Komisji może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ciesząca się nieposzlakowaną opinią. Członek Komisji odpowiada za prawidłowe wykonanie swoich obowiązków przed Koordynatorem. W skład Komisji nie może wchodzić Koordynator, jego małżonek oraz osoby z nim spokrewnione lub spowinowacone.

Członkowie Komisji odpowiedzialni są za przeliczenie oraz zabezpieczenie środków zebranych przez wolontariuszy w czasie zbiórki publicznej.

§ 3. Koordynator

 1. Koordynator przygotowuje i przeprowadza zbiórkę publiczną w oparciu o pracę wolontariacką, korzystając z wolontariuszy – edukatorów.

 2. Koordynator działa w porozumieniu i we współpracy z Zarządem Towarzystwа.

 3. Zadaniem Koordynatora jest w szczególności:

  1. przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy – edukatorów. bieżący kontakt z członkami Komisji oraz Zarządu Towarzystwа;

  2. przekazanie informacji o wyniku zbiórki Zarządowi Towarzystwа;

  3. Wytypowanie osób, które jako wolontariusze będą przeprowadzać kwestę oraz sporządzenie ich imiennej listy;

  4. określenie zapotrzebowania na materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zbiórki

  5. rejestrowanie wolontariuszy, którzy przeprowadzą kwestę do puszek i wyposażenie ich w identyfikatory i inne niezbędne materiały;

  6. przyjmowanie zebranych pieniędzy w zaplombowanych puszkach od kwestujących wolontariuszy i ich przekazywanie Komisji.

§ 4. Kwestujący

 1. Zbiórka publiczna jest przeprowadzana przez wolontariuszy – edukatorów

 2. W przeprowadzeniu zbiórki jako wolontariusze, poza osobami dorosłymi, mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie.

 3. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą kwestować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 4. Każdy kwestujący wolontariusz musi być wyposażony w widoczny identyfikator zawierający imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki i jej organizatorze oraz numer zbiórki .

§ 5. Przygotowanie zbiórki publicznej

 1. Koordynator będzie odpowiadać za przygotowanie materiałów do zbiórki oraz dodatkowo, za potwierdzeniem odbioru dostarczy, numerowane banderole i identyfikatory dla wolontariuszy.

 2. Materiały do zbiórki zostaną przygotowane w ilości odpowiadającej deklarowanej liczbie wolontariuszy i będą zawierać: identyfikatory dla wolontariuszy, banderole numerowane; oraz pozostałe materiały:

  1. karty wolontariuszy,

  2. umowa wolontariacka i regulamin wolontariatu,

  3. rejestr wolontariuszy,

  4. puszki kwestarskie,

  5. naklejki do zabezpieczenia puszek,

  6. wzór protokołu otwarcia puszek kwestarskich.

§ 6. Zbiórka Publiczna – zasady przeprowadzenia

 1. Fundacja dostarcza odpowiednią ilość pakietów z materiałami kwestarskimi, a także materiały przekazywane za pokwitowaniem odbioru (numerowane banderole i identyfikatory) do Koordynatora.

 2. Koordynator (lub osoba upoważniona) wydaje za pokwitowaniem materiały wolontariuszom prowadzącym kwestę: identyfikatory i puszki kwestarskie opatrzone banderolami. Wydając materiały każdorazowo odnotowuje numer puszki (będący numerem umieszczonej na niej numerowanej banderoli i wydanego identyfikatora) w formularzu Rejestr wolontariuszy. Po zakończeniu zbiórki przez wolontariusza przyjmuje od niego puszkę z zebranymi pieniędzmi oraz identyfikator.

 3. Puszka musi być oznaczona banderolą numerowaną uniemożliwiającą otwarcie bez jej zniszczenia. Puszki muszą być tak zabezpieczone banderolami, aby niemożliwe było ich otwarcie i wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia banderoli.

 4. Na identyfikatorze muszą być wypisane dane określone w § 4 ust.4. W przypadku wolontariusza niepełnoletniego na odwrocie identyfikatora należy podać dane osoby, pod której nadzorem/opieką będzie kwestował.

 5. Otwarcie puszki po zakończeniu kwesty i przeliczenie zebranej kwoty musi odbywać się w obecności Koordynatora oraz dwóch upoważnionych przez Koordynatora osób członków Komisji, których podpisy powinny figurować na protokole otwarcia puszki w zamkniętym pomieszczeniu, bez udziału osób trzecich, ze względów bezpieczeństwa. Po przeliczeniu pieniądze zostaną zabezpieczone w kasie Towarzystwа.

 6. Niezwłocznie po zakończeniu zbiórki Komisja spisze protokół otwarcia puszek i podsumuje przeprowadzoną zbiórkę. Zebrane środki należy w całości wpłacić na konto Towarzystwа najpóźniej do dnia 30 /04/ 2023 r. Wpłat dokonuje się bezpośrednio w banku na wskazany numer konta. Środki zebrane podczas zbiórki zostaną rozdysponowane przez Towarzystwо na cel, dla którego zbiórka była przeprowadzona. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej ze środków zebranych podczas zbiórki przez podopiecznego Towarzystwа będzie podpisanie przez niego zobowiązania, że środki te przeznaczy na terapię i/lub leczenie.

 7. Koordynator dokona protokolarnego zniszczenia nieużywanych i użytych identyfikatorów oraz numerowanych banderoli.

 8. Koordynator jest zobowiązany najpóźniej do dnia 30/04/2023 r. dostarczyć do Zarządu Towarzystwа:

  1. pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki;

  2. protokoły otwarcia puszek;

  3. protokół zniszczenia materiałów wykorzystanych i niewykorzystanych;

  4. karty i rejestr wolontariuszy;

  5. potwierdzenie wpłaty na konto zebranej kwoty.

 9. Informacje o Zbiórce zostaną opublikowane na stronie http://www.zbiorki.gov.pl/ oraz na stronie Fundacji www.twarzedepresji.pl.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja, jako administrator danych osobowych, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” przetwarza dane osobowe:

  1. wolontariuszy (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, w przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko opiekuna prawnego);

  2. członków Komisji (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego);

  3. osób odpowiedzialnych za puszki (imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu komórkowego);

  4. osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Zbiórki (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu)

§10. Informacje końcowe

 1. W celu wyjaśniania wątpliwości w zakresie organizacji oraz przeprowadzenia Zbiórki należy kontaktować się z Koordynatorem.

 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Towarzystwo  „Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy”” dnia 22.09.2022 r.